Banku augstskola
 
 
Laipni lūdzam Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā


Uzsākt darbu

Aizmirsu paroliReģistrēšanās: Lietotāja vārds un parole tiek izsniegti, uzsākot studijas vai stājoties darbā Banku augstskolā
   
Aizmirsu/nezinu savu lietotāja vārdu vai paroli: Paroli var nomainīt šeit vai personīgi ierodoties pie tehniskā atbalsta speciālista K.Valdemāra 161, 507. telpā.
   
Tehniskās prasības: Darbam ar sistēmu ieteicama MS Internet Explorer 5.5. versija vai jaunāka. Sistēmas funkcionalitātei ir nepieciešams JavaScript atbalsts. Sistēmas funkcionalitāte nevar būt garantēta klientiem, kas lieto Netscape vai citu pārlūkprogrammu.
   
Portāla pilnvarotās daļas lietošanas noteikumi: 1. Portāla pilnvarotās daļas lietotājs ir fiziska persona, kura, izmantojot noteiktā kārtībā saņemto lietotāja vārdu un paroli (pilnvarots lietotājs), piekļūst sistēmas funkcijām.
  2. Par personas datiem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  3. Pilnvarota pieeja iespējama gadījumā, ja lietotājam izsniegts identifikators un parole.
  4. Ikvienam portāla pilnvarotās daļas lietotājam jāievēro šādi noteikumi:
 
4.1. Lietotājs saņemto informāciju drīkst izmantot tikai to mērķu realizācijai, kurus noteikusi augstskola. Iegūto informāciju nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem. Lietotājam kategoriski aizliegts iegūto informāciju izmantot darbībās, kas nav tieši saistītas ar augstskolas uzlikto uzdevumu izpildi.
4.2. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti. Pilnvarotam lietotājam regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) jāmaina lietošanas parole.
4.3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas. Beidzot (pārtraucot) darbu, lietotājam jāaizver pārlūkprogramma. Lietotājs nedrīkst saglabāt lietošanas paroli, izmantojot pārlūkprogrammas iespējas.
4.4. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, sistēmas vai tās daļu kopēšanu (par nelegālām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa).
4.5. Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju pārveidot, publicēt, pārvadīt piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā, reproducējot kopumā vai tās daļas. Jebkuras ar datiem veiktas apstrādes darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu drīkst veikt tikai augstskolā noteiktajā kārtībā.
4.6. Lietotājs nedrīkst izmantot saņemto informāciju citu datu apstrādes sistēmu izveidei bez rakstiskas saskaņošanas ar augstskolas vadību.
4.7. Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju glabāt publiski pieejamās vietās.
  5. Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas likumdošanai, klasificējams kā krimināls pārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā personas datu aizsardzības likumam.
 
 
Versija 2.0.7.5.
 
Izstrādāta Banku augstskolas Informatīvas sistēmas izstrādes grupā,
tel.: 67387321, e-pasts: bais@ba.lv.
Copyright © Banku augstskola, 2006